Uprawnienia kontrolerów ZUS

07.04.2017 Ewelina Mrozińska

Najnowszy projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych może zwiększyć uprawnienia kontrolerów ZUS do kontrolowania pozornych umów.

Po zmianie przepisów to kontrolerzy ZUS będą mogli wskazać, która firma jest zobowiązana do opłacenia należnych składek na ubezpieczenia za lata ubiegłe.

Praktyka pracodawców z ostatnich lat pokazuje, że sposobem na zaoszczędzenie na wysokości odprowadzanych składek na ubezpieczenia, było zawieranie z pracownikami tzw. pozornych umów. Zawieranie kilku umów zlecenia (np. w ramach grupy kapitałowej) z tą samą osobą, pozwalało na zaoszczędzenie znacznej kwoty pieniędzy na wysokości składek na ubezpieczenia, poprzez wskazanie jako podstawy do objęcia ubezpieczeniem umowy z najniższą kwotą zarobków.

Jagoda Andrzejewska, specjalista ds. kadr i płac w FL Accounting komentuje:

„Po zmianie przepisów kontrolerzy ZUS będą mogli wskazać, która firma jest zobowiązana do opłacenia składek na ubezpieczenia. Ustalą także, od jakiej kwoty dany podmiot powinien odprowadzić składki za lata ubiegłe, oczywiście wraz z odsetkami za zwłokę. Zmiana przepisów umożliwi dochodzenie przez ZUS składek na ubezpieczenia od pracodawcy, który zawarł umowę zlecenia ze zleceniobiorcą jako pierwszy lub od umów zawartych na wyższą kwotę wynagrodzenia.

Pamiętajmy, że należności z tytułu składek na ubezpieczenia ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od dnia w którym stały się wymagalne, jest to zatem okres, który zostanie wzięty pod uwagę przez kontrolerów w trakcie kontroli.”